Obecné obchodní­ podmí­nky.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 01. 02. 2022.

 1. Úvodní ustanovení
  • Tyto obecné obchodní podmínky (dále jen: „OOP“) jsou závazné pro smluvní strany všech smluv, uzavíraných prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://jlglobal.eu/ nebo http://www.jlshop.cz/ nebo http://www.jlquality.com/ nebo http://www.zlatoucestou.cz/ (kterákoliv z těchto internetových prezentací, nebo všechny dohromady dále jen: „web“). Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  • Prodávající, případně poskytovatel služby (dle charakteru odebíraného plnění) je obchodní korporace Lang technologies, s. r. o., sídlem: Souběžná 232, 267 06 Hýskov, Česká republika, IČO: 02819007, DIČ: CZ02819007. Společnost Lang technologies, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224139. (dále jen: „prodávající“). Prodávající je plátcem DPH.
  • Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná.
  • Není-li ve smlouvě výslovně sjednáno jinak, jedná se (dle charakteru předmětu objednávky a dodání předmětného plnění) vždy o smlouvu kupní (v případě koupě zboží), ve smyslu par. 2085, a násl., zákona č. 89/2012 Sb., v účinném znění (dále jen: „zákon“), nebo o inominátní smlouvu o poskytnutí služby (v případě odebrání služby), ve smyslu par. 1746, odst. 2, zákona.
  • Kupujícím dle těchto OOP je fyzická osoba v postavení spotřebitele či podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím.
  • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce Od těchto OOP je možné se odchýlit jen výslovnou písemnou dohodou mezi smluvními stranami. OOP mají přednost před těmi ustanoveními zákona, která nemají donucující povahu. OOP zůstávají pro obě smluvní strany účinné i po skončení účinnosti smlouvy, a to ve věcech, týkajících se předmětné smlouvy (např. náhrada škody, volba práva, řešení sporů apod.).
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto OOP, a to i bez předchozího upozornění. Změny v OOP jsou účinné vůči kupujícímu dnem jejich vyhlášení, a to i vůči kupujícímu, který si zboží či službu objednal a odebral před počátkem účinnosti nových/změněných OOP.
 2. Informace pro Kupující
  • Kupující spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
   • Kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží.
   • Smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo
   • Smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;

Přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu
info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v odstavci 2.1. těchto OOP.

 1. Objednávka
  • Obvyklým způsobem uzavření smlouvy je objednávka učiněná na webu, a to prostřednictvím určeného elektronického formuláře, adresy elektronické pošty: info@lang-tec.com, nebo telefonního čísla +420 607 185 574 (dále jen: „objednávka“).
  • Pokud údaje, uvedené kupujícím v objednávce, jsou zjevně chybné nebo obsahují nelogičnosti, vyhrazuje si prodávající právo takovou objednávku pozastavit, ověřit vhodnými prostředky správnost údajů a případně objednávku neakceptovat.
  • Řádnou objednávku potvrdí prodávající elektronickou poštou, včetně uvedení nebo potvrzení termínu dodání zboží, celkové ceny, variabilního symbolu pro platbu, případně dalších údajů. Není-li kupujícím sdělena příslušná (funkční) elektronická adresa, potvrdí prodávající objednávku jiným vhodným způsobem, nebo je oprávněn objednávku pozastavit, případně neakceptovat.
  • Veškerá prezentace zboží umístěná na webu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít smlouvu ohledně tohoto zboží či služby. Ustanovení par. 1732, odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
  • Objednané zboží rezervuje prodávající po dobu jednoho týdne od potvrzení objednávky. V případě neuhrazení objednávky se zboží opět nabídne do prodeje.
 2. Ceny a platební podmínky
  • Všechny ceny uvedené na webu jsou smluvní a konečné, uvedené včetně příslušných daní a všech dalších poplatků. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. Cenu za zboží či službu je kupující povinen uhradit formou a v termínu, dohodnutými v objednávce zboží či služby (část 2 OOP). Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
  • Je-li sjednána bezhotovostní úhrada, nebo není-li výslovně forma úhrady sjednána, je kupující povinen uhradit celkovou cenu převodem na účet č. 264234978/0300, vedený u Československé obchodní banky, a. s. (ČSOB). Dále je možné sjednat platbu v hotovosti v sídle prodávajícího, případně platbu dobírkovou poukázkou (na dobírku). Všechny (např. bankovní) poplatky hradí ta smluvní strana, která peníze převádí.
  • Kupující je povinen uhradit cenu řádně a včas. Pro případ prodlení, sjednává se mezi smluvními stranami smluvní pokuta ve výši 0,05 % z celkové ceny za každý, byť jen započatý den prodlení kupujícího s úhradou ceny.
  • Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
  • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.
  • V případě ztráty nebo poškození stimulátoru/karty během roku je kupující povinen prodávajícího upozornit na danou skutečnost. Bude mu vystaven a zaslán nový stimulátor s poplatkem 250,-- Kč (výroba, nastavení, poštovné a balné).
 3. Dodání
  • Standardním místem dodání zboží je sídlo prodávajícího, a způsobem převzetí pak osobní převzetí kupujícím. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží.
  • V případě, že kupující uhradí celou cenu předem převodem na bankovní účet prodávajícího, může být zboží dodáno i poštovní zásilkou (balíkem) nebo přepravní službou, přičemž nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podání takové zásilky přepravci. Náklady na zaslání zboží jsou nákladem kupujícího. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
  • V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
  • V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, nebo nebylo vyzvednuto a prodávajícímu se zboží vrátí, je kupující povinen uhradit náklady spojené s doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
  • Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení sjednané dodací lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události, které prodávající nemohl ovlivnit. O delší dodací lhůtě je prodávající povinen bez zbytečného odkladu informovat kupujícího. Nedodá-li prodávající zboží ani v přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 4. Reklamace a záruka
  • Pokud kupující není z objektivních důvodů spokojen kvalitou nebo vlastnostmi dodaného zboží (zboží neodpovídá specifikaci) nebo služby, je oprávněn zboží či službu reklamovat. Zejména je kupující v reklamaci povinen uvést jakým konkrétním způsobem je zboží, či služba, dle jeho názoru, nekvalitní, resp. v jakých vlastnostech se odlišuje od dodávky, která byla sjednána. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
  • Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Kupující je jinak oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použije se takto stanovená doba jako doba záruky za jakost. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat.
  • Nárok na uplatnění záruky se nevztahuje na poškození vzniklá:
   • Mechanickým poškozením zboží,
   • Používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci,
   • Neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
   • Běžným opotřebením zboží.
  • Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující uplatnit zasláním na adresu sídla Prodávajícího, na e-mailovou adresu info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
  • Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku nebo služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti dnů ode dne uplatnění reklamace.  V případě že prodávající reklamaci neuzná, je povinen toto své rozhodnutí dostatečně zdůvodnit. Proti neuznání reklamace se kupující nemůže odvolat a nemá nárok na jiný opravný prostředek.
  • Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.1 OOP, může kupující požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
  • V případě uznané reklamace má kupující vady zboží má kupující nárok na náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.
 5. Vyšší moc
  • Žádná smluvní strana není odpovědna za jakékoli nesplnění povinnosti, plynoucích ze smlouvy s výjimkou povinnosti zaplatit úhradu faktury, pokud toto nesplnění či prodlení bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a bránila jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze nebo není možné rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky mohla odvrátit nebo překonat, a dále, že v době vzniku závazku tuto překážku nemohla reálně předvídat (dále jen: ”vyšší moc”). Odpovědnost za splnění závazku však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejich hospodářských poměrů.
  • Za vyšší moc se pro účely této smlouvy, pokud splňují předpoklady uvedené v předcházejícím odstavci, považují zejména: přírodní katastrofy, požáry, zemětřesení, sesuvy půdy, povodně, vichřice nebo jiné atmosférické poruchy a jevy značného rozsahu nebo války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje nebo stávky nebo rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy nebo výbuchy nebo jiné poškození výrobního nebo distribučního zařízení.
  • Smluvní strana, která porušila, porušuje nebo předpokládá s ohledem na všechny známé skutečnosti, že poruší svojí povinnost, vyplývající ze smlouvy, a to v důsledku nastalé události vyšší moci, je povinna bezodkladně informovat o takovém porušení nebo události druhou smluvní stranu a vyvinout veškeré možné úsilí k odvrácení takové události nebo jejích následků a k jejich odstranění.
 6. Zvláštní ustanovení ke službě stimulátoru
  • V případě uzavření smlouvy o dodání služby stimulátoru na míru pro Kupujícího (Osobní stimulátory, stimulátory prostoru, profesní stimulátory, aktivace firem) poskytuje Prodávající po celou dobu provozu na funkci stimulátoru 100% záruku. To znamená, že v případě nespokojenosti s plněním takové smlouvy, bude proti vrácenému stimulátoru poukázána odběrateli alikvotní část platby za nevyužitou službu. Tato záruka se však nevztahuje na vybrané stimulátory, které jsou prodávajícím řádně označeny na webu.
  • Před ukončením funkce stimulátoru, bude prodávající včas informovat o možnosti prodloužení provozu stimulátoru na další období. Pokud k takovému prodloužení dojde, bude po úplném uhrazení služby dodán nový stimulátor.
  • Uživatelé stimulátorů jsou povinni při ukončení služby, poškození, při viditelné změně, nebo pochybnostech o funkčnosti stimulátoru poslat jej na sídlo prodávajícího ke kontrole funkčnosti, a to spolu s originální objednávkou nebo obdobným dokumentem a popisem problému či výhrady.


 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Veškeré údaje, které si strany sdělí v průběhu plnění smlouvy jsou pro obě strany důvěrné a nelze je třetí osobě sdělit bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Výjimku tvoří povinnosti smluvních stran, určené jim právním řádem České republiky.
  • Smluvní strana, která poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze smlouvy, nebo z těchto OOP, je povinna nahradit druhé smluvní straně škodu, kterou jí tímto svým porušením povinnosti způsobila. Pokud dojde k porušení kterékoli povinnosti, vyplývající ze smlouvy kteroukoli ze smluvních stran a v důsledku takového porušení povinnosti vznikne druhé smluvní straně nebo oběma smluvním stranám škoda, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky ke smírnému řešení náhrady této škody.
  • Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  • Vznikne-li mezi smluvními stranami ve vztahu k uzavřené smlouvě, její aplikaci nebo výkladu jakýkoli spor, vyvinou smluvní strany maximální úsilí a prostředky, aby takový spor byl vyřešen smírně. Nepodaří-li se spor vzniklý mezi smluvními stranami v souvislosti se smlouvou vyřešit smírně, ani některým z mimosoudních způsobů řešení sporů dle čl. 2.6. nebo 2.7. těchto OOP, bude spor postoupen k vyřešení obecnému soudu.
  • 9.5. je-li některé ustanovení OOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.