Ochrana osobních údajů

Title

Zásady zpracování osobních údajů

platné a účinné ode dne 09. 02. 2022.

 1. Úvodní ustanovení

  1. Obchodní korporace Lang technologies, s. r. o., sídlem: Souběžná 232, 267 06 Hýskov, Česká republika, IČO: 02819007, DIČ: CZ02819007. Společnost Lang technologies, s. r. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddílu C, vložce 224139 v rámci svého podnikání zpracovává jako správce osobní údaje fyzických osob. Tyto Zásady zpracování osobních údajů popisují, jaké osobní údaje shromažďuje, jak s nimi nakládá, z jakých zdrojů je získává, k jakým účelům je využívá, komu je poskytuje a jak se můžete dozvědět o tom, jaké Vaše osobní údaje zpracovává. S osobními údaji nakládá Lang technologies, s. r. o. s řádnou péčí a v souladu s platnými právními předpisy, dodržuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů, známé také jako GDPR (dále jen „GDPR“).
  2. Osobním údajem je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Subjektem údajů je fyzická osoba, které se osobní údaje týkají, a kterou je možné dle osobního údaje identifikovat, nebo která je identifikovatelná. Správce osobních údajů (Lang technologies, s. r. o.) je právnická osoba, která určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů, a za zpracování osobních údajů primárně odpovídá.
  3. Zpracováním osobních údajů se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, která je prováděna s osobními údaji, nebo soubory osobních údajů, pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoli jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo jejich zničení.
  4. Lang technologies, s. r. o. zpracovává Vaše osobní údaje v souvislosti s uzavíráním smluv prostřednictvím, nebo v přímé souvislosti s webovou prezentací http://jlglobal.eu/ nebo http://www.jlshop.cz/ nebo http://www.jlquality.com/ nebo http://www.zlatoucestou.cz/ (kterákoliv z těchto internetových prezentací, nebo všechny dohromady dále jen: „web“). Přičemž pojmem smlouva jsou rozuměny všechny projevy vůle, vedoucí k uzavření právního vztahu, tedy zejména např. písemná či elektronická objednávka a potvrzení objednávky, telefonická objednávka apod. (dále jen: „smlouva“).
  5. Lang technologies, s. r. o. je oprávněna tyto Zásady zpracování osobních údajů libovolně měnit a doplňovat, přičemž o jakékoliv změně zásad bude své zákazníky informovat uveřejněním nového znění na webech.

 2. Informace o zpracování osobních údajů

  1. Lang technologies, s. r. o. zpracovává tyto osobní údaje ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR:
   1. Jméno a příjmení, e-mail,
   2. Telefonní číslo, adresa, fakturační adresa, způsob úhrady, bankovní spojení.
   3. Informace o konkrétních zdravotních potížích, na jejichž zlepšení požaduje zákazník zaměření svého osobního stimulátoru.
  2. Výše uvedené osobní údaje zpracováváme na základě těchto právních titulů:
   1. Plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – za účelem poskytnutí zboží a služeb, které si u nás zákazníci objednali, vyřizování dotazů a objednávek a případných reklamací,
   2. Plnění právní povinnosti podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – účetní a daňové účely,
   3. Oprávněný zájem podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR - pro nabízení vlastních produktů a služeb, informování zákazníků o výhodách a novinkách souvisejících s prodávaným zbožím a poskytovanými službami. V tomto případě dochází ke kontaktování zákazníků e-mailem, a každý zákazní má možnost kdykoliv se ze zasílání těchto sdělení odhlásit.
  3. Osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, tj. minimálně po dobu zajištění realizace vaší objednávky a po dobu reklamační lhůty, a dále po dobu, po kterou je Lang technologies, s. r. o. povinna uchovávat osobní údaje podle obecně závazných právních předpisů.
  4. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci společnosti, kteří jsou pravidelně proškolováni v oblasti ochrany osobních údajů a jejich zpracování a jsou povinni dodržovat povinnost mlčenlivosti o všech zpracovávaných osobních údajích.
  5. Vaše osobní údaje pro naplnění výše uvedených účelů mohou být předávány následujícím třetím osobám jako zpracovatelům:
   1. - za účelem tvorby a technického provozu webů, včetně šifrování dat.
   2. - za účelem zajištění účetnictví a vymáhání pohledávek.
   3. Poskytovatelé poštovních a kurýrních služeb, dle zvoleného způsobu dopravy
    - za účelem doručování zboží.
   4. Správní orgány a úřady
    – za účelem plnění zákonných povinností stanoveným platnou legislativou.
    Všichni zpracovatelé jsou povinni dodržovat tyto zásady zpracování osobních údajů a vysoký standard jejich ochrany.
  6. Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaným způsobem, úložiště dat jsou zabezpečena dle aktuálních standardů a sama o sobě nejsou jakkoli přístupná. Proti známým typům vnějších útoků jsou data chráněna obvyklými prostředky. Není prováděno žádné profilování, ani automatizovaná rozhodování na základě poskytnutých osobních údajů, údaje zadané zákazníky nejsou duplikovány, kontrolovány či měněny. Všechny údaje jsou zpracovávány na území ČR, k předávání údajů mimo členské státy EU nedochází.
  7. Osobní údaje jsou zpracovávány technickými prostředky umožňujícími jejich maximální ochranu, tak, aby bylo zabráněno jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. V případě, že bude zjištěno jakékoliv bezpečnostní riziko vespojitosti s ochranou osobních údajů, okamžitě bude společnost Lang technologies, s. r. o. své zákazníky o tomto riziku informovat.
  8. Zákazník tím, že své osobní údaje poskytne Lang technologies, s. r. o. potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé, přesné a že se vztahují výhradně k jeho osobě, nebo že uvedl údaje, jejichž užitím nedošlo k zásahu do práv třetích osob. Zákazník vždy vyrozumí Lang technologies, s. r. o. o změnách v osobních údajích, aby byly zpracovávány pouze aktuální a úplné údaje.

 3. Práva subjektů údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů

  1. Právo na přístup k údajům – Subjekt údajů má v prvé řadě právo na základě své žádosti získat od správce informaci (potvrzení), zda jsou či nejsou jeho osobní údaje zpracovávány a pokud jsou zpracovávány, má subjekt údajů právo na přístup k těmto osobním údajům – tedy právo získat následující informace:
   1. Účely zpracování,
   2. Kategorie zpracovávaných osobních údajů,
   3. Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
   4. Plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy,
   5. Existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, právo vznést námitku,
   6. Právo podat stížnost u dozorového úřadu,
   7. Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud údaje nejsou získány od subjektu údajů,
   8. Informace o tom zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
  2. Právo na opravu, resp. doplnění osobních údajů - v případě, že subjekt údajů zjistí, že jsou o něm vedeny nepřesné osobní údaje, má právo na to, aby bez zbytečného odkladu došlo k opravě těchto nepřesných osobních údajů. Má také právo na doplnění neúplných osobních údajů v případě, že si to bude přát a učiní dodatečné prohlášení.
  3. Subjekt údajů má právo na výmaz osobních údajů, pokud je dán jeden z těchto důvodů:
   1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromažďovány nebo zpracovávány.
   2. Subjekt údajů odvolá souhlas, pokud je zpracování založeno na souhlasu a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování.
   3. Subjekt údajů vznese námitku proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování.
   4. Osobní údaje byly zpracovány protiprávně.
   5. Osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.
   6. Osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 nařízení GDPR.
  4. Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo požádat o omezení zpracování osobních údajů v případě, že se domnívá, že jsou vaše osobní údaje zpracovány v rozporu se zákonem nebo v rozporu s jeho soukromým a osobním životem. Na základě žádosti dojde bez zbytečného odkladu k posouzení a nejpozději do jednoho měsíce buď k provedení omezení zpracování osobních údajů, či odmítnutí omezení. Lhůta může být prodloužena, pokud je výkon práva složitý. Subjekt údajů však vždy musí být do jednoho měsíce od obdržení vaší žádosti informován o výsledku posouzení a o tom, jaká jsou přijatá opatření.
  5. Na přenositelnost údajů, pokud jsou údaje zpracovávány na základě smlouvy nebo souhlasu a k tomu automatizovaně, má subjekt údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají a jež správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu původní správce bránil. Zároveň má subjekt údajů, pokud požádá, i právo na to, aby správce předal jeho osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu jinému správci, je-li to technicky proveditelné. Tímto právem nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.
  6. Právo podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.
  7. Vznést námitku – Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány na základě právních důvodů:
   1. Zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
   2. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.
    Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
    Námitku lze vznést i proti zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu nebo profilování. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou dále osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  8. Právo na sdělení o porušení ochrany osobních údajů, pokud toto pravděpodobně povede k vysokému riziku pro práva a svobody subjektu údajů.
  9. Subjekty údajů mohou všechny výše uvedená práva uplatňovat zasláním písemnosti na adresu sídla Prodávajícího, prostřednictvím e-mailové adresy info@lang-tec.com, sdělit osobně v provozovně Prodávajícího, nebo telefonicky na telefonní číslo +420 607 185 574.